Udvid dine kompetencer

Den Regionale Kompetencefond
kan støtte dig med op til 30.000 kr.
og op til 50.000 kr. til en masteruddannelse.
Til lægesekretærer, særlig indsats, ydes 100%
tilskud til sundhedskommunom eller
tilsvarende kompetencegivende uddannelse.

Information fra fonden

Der kan ikke længere søges midler i Den Regionale Kompetencefond på FOA’s, SL’s, Dansk Socialrådgiverforenings og AC Akademikernes område. Den Regionale Kompetencefond er løbet tør for midler. Det gælder både den ordinære pulje til videreuddannelse og Ufaglært til Faglært puljen i forhold til FOA. Ved OK-24-forhandlingerne er det aftalt at videreføre Fonden. Det meldes ud her på siden, hvornår der igen vil være åbent for ansøgninger.Der er sket en række tiltag i Den Regionale Kompetencefond i forbindelse med overenskomstforhandlingerne OK-21. Nedenfor kan læses en række af de nye tiltag.

Tilskud forhøjes

Det årlige tilskud forhøjes fra 25.000 kr. til 30.000 kr. og tilskud til masteruddannelse forhøjes i overenskomstperioden fra 25.000 kr. til 50.000 kr. De forhøjede tilskud træder i kraft fra den 4. maj 2021.

Tilskud til IT-certificeringer inden for HK Kommunals område

Der kan fra den 4. maj 2021 søges tilskud til IT-certificeringer indenfor beløbsgrænsen på 30.000 kr. Der gives støtter til it-certificeringer, der giver medarbejderne bevis for at man har opnået dokumenteret viden og færdigheder knyttet til en bestemt teknologi, metode eller system. Der gives ikke støtte til brugerkompetencer – dvs. kompetencer, der sikrer at man kan bruge grundprogrammer (fx Office 365, Excel, Powerpoint), interne systemer (fx ESDH) og digitale platforme (fx Teams, sociale medier) i den daglige opgaveløsning.

Særlig indsats hos HK Kommunal for lægesekretærer

Der iværksættes en særlig indsats for ansatte lægesekretærer omfattet af HK overenskomsten, hvor der ydes 100% tilskud til sundhedskommunom eller tilsvarende kompetencegivende uddannelse. Der kan søges til en fuld sundhedskommunom på én gang, eller til enkeltmoduler. Udgifter til bøger og transport dækkes også. Endvidere dækkes studie- og eksamensforbedrende kurser.

Benyt nedenstående individuelle ansøgningsskema eller gruppeansøgning. Under fanen ”Faglig organisation” vælges ”HK Kommunal, lægesekretærer, særlig pulje”. Under fanen ”Arbejdsområde” vælges enten lægesekretærer, lægesekretærer, leder eller lægesekretærer, specialist. Under fanen ”Uddannelse” vælges enten Akademiuddannelser (eller -moduler) eller Sundhedskommunom/kommunom (eller -moduler).

AC akademikerne

Der kan ikke længere søges midler i Den Regionale Kompetencefond på AC Akademikernes område, da Fonden er løbet tør for midler. Ved OK24 er det aftalt at videreføre Fonden. Det meldes ud her på siden, hvornår der igen vil være åbent for ansøgninger.

Alle ansatte under Akademikernes forhandlingsområde kan ansøge om kompetencemidler, dog er undtaget ansatte med en uddannelse som læge eller tandlæge, chefer ansat på Aftale for chefer, og ansatte omfattet af Aftale vedr. sygehus-/hospitalsapotekere.

Akademikernes forhåndsgodkendte uddannelsestyper kan fremsøges under fanen ”Positivlister” og under AC – Akademikerne.

På denne hjemmeside kan du derudover finde vejledningsmateriale, se om en uddannelse er på positivlisten og få svar på de ofte stillede spørgsmål FAQ.


Omstillingsfonden giver 10.000 kr. i støtte pr. år til deltagerbetalingen til akademiuddannelser og diplomuddannelser. Opnås støtte fra Omstillingsfonden i form af nedsat deltagerbetaling, kan der fortsat søges støtte i Den Regionale Kompetencefond til den resterende deltagerbetaling, materialer og transport, hvis ansøgningen i øvrigt opfylder kriterier for ansøgning i Den Regionale Kompetencefond. Eventuelt støtte fra Omstillingsfonden skal noteres under “Evt. supplerende oplysninger”.

Medarbejdere omfattet af overenskomst for professionsbachelorer på det tekniske område omfattes af fonden pr. 1. april 2019 og kan indsende individuelle ansøgninger og gruppeansøgninger til Den Regionale Kompetencefond.

Danske Regioner (Regionernes Lønnings- og Takstnævn), FOA og 3F er enige om at tilbyde den særlige indsats “Bedre til ord, tal og IT” under Den Regionale Kompetencefond. Det betyder, at medarbejdere, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive, regne og bruge IT, kan tilbydes et særligt forløb, hvor der gives tilskud til vikardækning/lønrefusion, når medarbejderne bliver screenet i deres færdigheder og efterfølgende deltager i kursus, hvis de har behov for det. På denne hjemmeside kan du finde vejledningsmateriale om den særlige indsats “Bedre til ord, tal og IT”.

Sådan søger du

 1. 1
  Den Regionale Kompetencefond kan støtte dig med op til 30.000 kr. og op til 50.000 kr. til en masteruddannelse. Fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Til lægesekretærer, særlig indsats, ydes 100% tilskud til sundhedskommunom eller tilsvarende kompetencegivende uddannelse.
 2. 2
  Tal med din leder om dine udviklingsmuligheder. Få inspiration hos din tillidsrepræsentant og din faglige organisation, der har indgået overenskomsten med Danske Regioner (Regionernes Lønnings- og Takstnævn).
 3. 3
  Afklar hvilken uddannelse du er interesseret i og hvornår du kan deltage.
 4. 4
  Udfyld ansøgningen her på siden. Se tjeklisten og få svar på eventuelle spørgsmål gennem vejledningen samt FAQ’en.
 5. 5
  Ansøgningen skal underskrives af dig, din leder og din TR / faglige organisation. Du har et svar inden for ca. 14 dage.

Ansøgningsformer

Individuel ansøgning

Tjekliste til ansøgning

Du skal bruge følgende oplysninger, når du søger:

 1. Arbejdspladsens P-nummer. Din arbejdsplads har et P-nummer (10 cifre). Hvis ikke du har det, kan du få det hos din leder
 2. Navn på den uddannelse eller kursus du søger til
 3. Navn på uddannelsesstedet/kursusudbyder
 4. Dato for uddannelsesstart
 5. Pris på uddannelsen og evt. transport- og materialeudgifter
 6. Kontaktoplysninger (e-mail og tlf.) på din leder og TR

Ansøgninger til fonden skal indsendes før uddannelsens opstart.

Øvrige regler ifm. indsendelse af ansøgning samt for hvad der kan søges til kan du læse om i følgende vejledninger:

Vejledning til individuel ansøgning

Vejledning til bedre til ord, tal og IT

Du kan også finde svar på en række spørgsmål om individuel ansøgning til kompetencefonden i FAQ’en med Ofte Stillede Spørgsmål:

FAQ - Ofte Stillede Spørgsmål

Start individuel ansøgning

Gruppeansøgning

En gruppeansøgning anvendes når:

Tjekliste til ansøgning

Du skal bruge følgende oplysninger, når du søger:

 1. Navne, cpr-nr. samt kontaktoplysninger på samtlige medarbejdere der skal indgå i ansøgningen
 2. Arbejdspladsens P-nummer. Din arbejdsplads har et P-nummer (10 cifre). Hvis ikke du har det, kan du få det hos din leder
 3. Navn på den uddannelse eller kursus I søger til
 4. Navn på uddannelsesstedet/kursusudbyder
 5. Dato for uddannelsesstart
 6. Pris på uddannelsen og evt. transport- og materialeudgifter
 7. Kontaktoplysninger (e-mail og tlf.) på arbejdspladsens leder og TR

Ansøgninger til fonden skal indsendes før uddannelsens opstart.

Øvrige regler ifm. indsendelse af ansøgning samt for hvad der kan søges til kan du læse om i følgende vejledninger:

Vejledning til gruppeansøgning

Vejledning til bedre til ord, tal og IT

Du kan også finde svar på en række spørgsmål om gruppeansøgning til kompetencefonden i FAQ’en med Ofte Stillede Spørgsmål:

FAQ - Ofte Stillede Spørgsmål

Start gruppeansøgning

Positivlister

Du kan finde forhåndsgodkendte efter- og videreuddannelser på overenskomstområdernes positivliste.

Download de enkelte positivlister her:

Om Kompetencefonden

Den Regionale Kompetencefond er etableret ved overenskomstforhandlingerne i 2015 og omfatter medarbejdere ansat på overenskomster/aftaler mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, 3F Fagligt Fælles Forbund, Maskinmestrenes Forening og AC - Akademikerne.

Formålet er at fremme og understøtte regionernes kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau, til gavn for den regionale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på det regionale arbejdsmarked, herunder den enkeltes kompetencer i forhold til en styrket, tværgående opgaveløsning.

Fonden er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted i regionerne for de medarbejdergrupper, der er omfattet af aftalen. Fonden er dermed et supplement til og kan anvendes i sammenhæng med den indsats, der foregår for at styrke den tværgående indsats med henblik på at sikre fokus på patientforløb mv.

Læs overenskomstaftalen om Den Regionale Kompetencefond